Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

BURN-OUT

Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat?

 

Wie nam het initiatief? 
 

De sociale partners namen het initiatief om pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out te ondersteunen, in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 en de prioriteit die hierin aan de burn-outproblematiek wordt gehecht. De projecten worden gefinancierd door de bijdragen die de ondernemingen storten voor de risicogroepen. De sociale partners werken voor dat initiatief nauw samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

Welke types van projecten krijgen een subsidie?

 

De subsidies zijn bestemd voor pilootprojecten die een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico's op het werk en burn-out in het bijzonder.

 

In de projecten worden onder andere acties in één of meerdere van de volgende fasen opgezet:

 

a) De informatie en sensibilisering;

 

b) Het bepalen van preventiemaatregelen;

 

c) De toepassing van maatregelen, waaronder inzonderheid maatregelen die betrekking hebben op opleiding, sensibilisering, bedrijfscultuur, competentiemanagement, leiderschapsontwikkeling;

 

d) De evaluatie van deze maatregelen.

 

Aan welke voorwaarden moeten deze projecten voldoen? 
 

Ze moeten de primaire preventie van burn-out tot doel hebben
De subsidies zijn bedoeld voor projecten voor de primaire preventie van burn-out.

Primaire preventie komt eerst en beoogt het voorkomen van burn-out door werkeisen en hulpmiddelen in balans te brengen en performante en duurzame arbeidsorganisaties aan te moedigen waardoor de motivatie van de werknemers bevorderd en verstrekt wordt. 

Secundaire preventie (detecteren van de eerste symptomen van een burn-out en het verlenen van bijstand aan personen in moeilijkheden) en tertiaire preventie (er is schade door burn-out en gewoonlijk wordt de persoon bij zijn terugkeer naar het werk begeleid) komen niet aan bod in die projecten.

Er moet een beroep op een deskundige begeleidende organisatie/begeleider worden gedaan
De aanvragen moeten worden ingediend met een deskundige begeleidende organisatie/projectbegeleider die ervaring en een expertise van minimaal 3 jaar in het begeleiden van ondernemingen op het vlak van preventie van psychosociale risico's op het werk kan aantonen (meer bepaald op het vlak van het bepalen en toepassen van preventiemaatregelen met betrekking tot psychosociale risico's op het werk) in het kader van een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak, en met respect voor het sociaal overleg.

Er moeten collectieve acties worden ontwikkeld
Om subsidies te krijgen, moeten acties van collectieve aard worden opgezet in de projecten, d.w.z. acties die betrekking hebben op de organisatie in haar geheel, op groepen van werkplekken of functies. Individuele begeleiding van werknemers die het slachtoffer zijn van burn-out, komt niet in aanmerking voor het verkrijgen van een subsidie.

Alle partijen in kwestie moeten erbij betrokken worden
Bij de uitvoering van het project moeten de werknemers worden betrokken, het comité voor preventie en bescherming op het werk (of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging) - als die in de onderneming aanwezig zijn -, de diensten voor preventie en bescherming op het werk, de afdeling human ressources, de eventuele sociale dienst en elke andere persoon die kan bijdragen tot het slagen van het project.

5°

Er mogen geen voordien al gerealiseerde acties opgezet worden, noch acties waarvoor een andere subsidie werd toegekend of acties die in de plaats komen van de wettelijk verplichte opdrachten van de preventieadviseur psychosociale aspecten, noch van de risicoanalyse.

 

Wat doet de begeleidende organisatie/projectbegeleider?

 

De begeleidende organisatie/begeleider moet het project in de verschillende mogelijke fasen ervan begeleiden: de informatie en sensibilisering, het bepalen van preventiemaatregelen, de toepassing van de maatregelen en de evaluatie ervan.

 

De begeleiding omvat niet de concrete uitvoering van de maatregelen die eruit voortvloeien (valt onder de bevoegdheid van de onderneming).

 

Aan welke voorwaarden moet de begeleidende organisatie/projectbegeleider voldoen?

 

Concreet moet de begeleidende organisatie/begeleider aantonen dat hij maatregelen in ondernemingen kan ontwikkelen in meerdere van de volgende domeinen:

 

De arbeidsorganisatie die inzonderheid betrekking heeft op het proces, de communicatiemiddelen, de bedrijfscultuur;

De arbeidsvoorwaarden die inzonderheid betrekking hebben op het competentiemanagement, het talentmanagement, het loopbaanmanagement;

De arbeidsinhoud die inzonderheid betrekking heeft op de werklast, de autonomie, het contact met derden;

De arbeidsomstandigheden;

5°

De interpersoonlijke relaties op het werk die inzonderheid betrekking hebben op de relaties met de leden van de hiërarchische lijn, de leiderschapsontwikkeling, de relaties tussen de werknemers.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 8.000 euro per project.

 

Voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité kan dat bedrag op maximaal 3 keer dat bedrag gebracht worden.

 

Duur van de projecten?

 

De projecten belopen een jaar. Voor de in 2018 ingediende aanvragen zullen de geselecteerde projecten van 15 december 2018 tot 14 december 2019 ten laatste uitgevoerd worden.

 

Welke ondernemingen kunnen een subsidie aanvragen?

 

Alle ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de regelgeving inzake de risicogroepen vallen kunnen om de toekenning van een subsidie voor een pilootproject vragen, ongeacht hun grootte of bedrijfssector.

 

Kunnen verschillende ondernemingen gezamenlijk een subsidie aanvragen? 

 

Ja. De aanvraag kan betrekking hebben op een project uitgevoerd door één onderneming of gezamenlijk door verschillende ondernemingen. In dat geval wordt de aanvraag ingediend door een hoofdonderneming die in haar aanvraag melding maakt van de andere aan het project deelnemende ondernemingen. 

 

De aanvraag kan ook worden ingediend door een paritair (sub)comité.

 

Hoe worden de projecten die een subsidie genieten, geselecteerd?

 

De subsidies worden toegekend door de minister van Werk tot het beschikbare budget opgebruikt is en op basis van het onderzoek en het gemotiveerd advies van de Nationale Arbeidsraad, die wordt bijgestaan door experten.

 

Bij de selectie van de projecten zal er niet alleen op toegezien worden dat de voornoemde reglementaire voorwaarden nageleefd worden maar ook dat de projecten relevant zijn en geografisch, per sector en volgens de grootte van de ondernemingen evenwichtig gespreid zijn. Het advies van de Nationale Arbeidsraad bevat de motivering van de aanvaarding of weigering en, in voorkomend geval, het bedrag van de per project toegekende subsidie.

 

Wanneer en hoe een subsidieaanvraag indienen?

 

De subsidieaanvragen kunnen uiterlijk tot 15 september 2018, via elektronische weg worden ingediend door de ondernemingen door gebruik te maken van het formulier op de website van de Nationale Arbeidsraad (zie onderaan deze bladzijde), of op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Voor de sectoren worden de aanvragen ingediend

- Door middel van een elektronische verzending van het dossier met de door het koninklijk besluit vereiste informatie naar het volgende e-mailadres: 

- In afwachting van de publicatie van het koninklijk besluit kunnen de sectoren, via hetzelfde e-mailadres, bij het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad via mail toelichtingen verkrijgen.

 

Werd het project van mijn onderneming geselecteerd?

 

De Nationale Arbeidsraad verstrekt ten laatste op 15 november 2018 een gemotiveerd advies over de subsidieaanvragen 2018 aan de minister van Werk, die uiterlijk 15 december 2018 de aanvragende onderneming in kennis stelt van de beslissing. (Perscommuniqué van : 13.12.2018)

 

Wanneer en hoe worden de in 2018 toegekende subsidies uitbetaald?

 

Voor de in 2018 ingediende aanvragen wordt ten laatste in de maand februari 2019 op basis van de bestaande praktijken een eerste schijf van 50 % van het bedrag van de toegekende subsidie betaald. Het saldo van 50 % zal ten laatste in februari 2020 worden uitbetaald op basis van dezelfde praktijken, op voorwaarde dat de aanvrager uiterlijk op 31 december 2019 bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een gedetailleerd eindevaluatieverslag heeft ingediend alsook een aantal financiële bewijsstukken.

 

Follow-up van de gerealiseerde projecten?

 

De Nationale Arbeidsraad verzekert de opvolging van de projecten. De experten die hem daarbij bijstaan, kunnen het eindevaluatieverslag controleren bij de onderneming. 

 

In de loop van 2020 maken de experten een syntheseverslag op waarin de inhoud van de eindevaluatieverslagen van de begeleidende organisaties/begeleiders wordt samengevat en hun advies over de resultaten van de projecten wordt weergegeven.

 

Het syntheseverslag wordt bezorgd aan de minister van Werk. De Nationale Arbeidsraad evalueert het systeem van de pilootprojecten na afloop van elke cyclus.

 

 

Indienen van een subsidieaanvraag

De termijn om een aanvraag in te dienen voor de cyclus 2018 werd afgesloten op 15-09-2018. 

Aanvraag ingediend door één of meerdere ondernemingen

Door de aanvrager in te vullen formulier

Door de begeleidende organisatie/projectbegeleider in te vullen formulier 

Het formulier "projectbegeleider" dient slechts 1 keer ingevuld te worden, ook indien de begeleidende organisatie/projectbegeleider in verschillende ondernemingen projecten begeleidt.

Aanvraag ingediend door een sector

Voor de sectoren worden de aanvragen ingediend
- Door middel van een elektronische verzending van het dossier met de door het koninklijk besluit vereiste informatie.  (klik op het icoon)
- In afwachting van de publicatie van het koninklijk besluit kunnen de sectoren, via hetzelfde pictogram, bij het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad via mail toelichtingen verkrijgen.

 

 

Voor meer informatie:

 

ADVIES 2080 van 27.02.2018
interprofessioneel akkoord 2017-2018 - Burn-out

WET van 26 maart 2018
Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie – artikelen 13 en 14: Projecten preventie burn-out

KONINKLIJK BESLUIT van 30 juli 2018
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk.

 

Voor verdere vragen: gelieve deze uitsluitend te stellen door het sturen van een e-mail. (klik op het icoon)

 

    

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011